三字经带拼音完整版可打印

三字经全文带拼音
rén zhī chū xìng běn shàn xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn
人之初 性本善 性相近 习相远
gǒu bú jiào xìng nǎi qiān jiào zhī dào guì yǐ zhuān
苟不教 性乃迁 教之道 贵以专
xī mèng mǔ zé lín chǔ zǐ bù xué duàn jī zhù
昔孟母 择邻处 子不学 断机杼
dòu yān shān yǒu yì fāng jiāo wǔ zǐ míng jù yáng
窦燕山 有义方 教五子 名俱扬
yǎng bú jiào fù zhī guò jiào bù yán shī zhī duò
养不教 父之过 教不严 师之惰
zǐ bù xué fēi suǒ yí yòu bù xué lǎo hé wéi
子不学 非所宜 幼不学 老何为
yù bù zhuó bù chéng qì rén bù xué bù zhī yì
玉不琢 不成器 人不学 不知义
wéi rén zǐ fāng shào shí qīn shī yǒu xí lǐ yí
为人子 方少时 亲师友 习礼仪
xiāng jiǔ líng néng wēn xí xiào yú qīn suǒ dāng zhí
香九龄 能温席 孝于亲 所当执
róng sì suì néng ràng lí dì yú zhǎng yí xiān zhī
融四岁 能让梨 弟于长 宜先知
shǒu xiào tì cì jiàn wén zhī mǒu shù shí mǒu wén
首孝悌 次见闻 知某数 识某文
yī ér shí shí ér bǎi bǎi ér qiān qiān ér wàn
一而十 十而百 百而千 千而万
sān cái zhě tiān dì rén sān guāng zhě rì yuè xīng
三才者 天地人 三光者 日月星
sān gāng zhě jūn chén yì fù zǐ qīn fū fù shùn
三纲者 君臣义 父子亲 夫妇顺
yuē chūn xià yuē qiū dōng cǐ sì shí yùn bù qióng
曰春夏 曰秋冬 此四时 运不穷
yuē nán běi yuē xī dōng cǐ sì fāng yìng hū zhōng
曰南北 曰西东 此四方 应乎中
yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ cǐ wǔ háng běn hū shù
曰水火 木金土 此五行 本乎数
shí gān zhě jiǎ zhì guǐ shí èr zhī zǐ zhì hài
十干者 甲至癸 十二支 子至亥
yuē huáng dào rì suǒ chán yuē chì dào dāng zhōng quán
曰黄道 日所躔 曰赤道 当中权
chì dào xià wēn nuǎn jí wǒ zhōng huá zài dōng běi
赤道下 温暖极 我中华 在东北
hán yù jūn shuāng lù gǎi yòu gāo yuán zuǒ dà hǎi
寒燠均 霜露改 右高原 左大海
yuē jiāng hé yuē huái jì cǐ sì dú shuǐ zhī jì
曰江河 曰淮济 此四渎 水之纪
yuē dài huá sōng héng héng cǐ wǔ yuè shān zhī míng
曰岱华 嵩恒衡 此五岳 山之名
gǔ jiǔ zhōu jīn gǎi zhì chēng xíng shěng sān shí wǔ
古九州 今改制 称行省 三十五
yuē shì nóng yuē gōng shāng cǐ sì mín guó zhī liáng
曰士农 曰工商 此四民 国之良
yuē rén yì lǐ zhì xìn cǐ wǔ cháng bù róng wěn
曰仁义 礼智信 此五常 不容紊
dì suǒ shēng yǒu cǎo mù cǐ zhí wù biàn shuǐ lù
地所生 有草木 此植物 遍水陆
yǒu chóng yú yǒu niǎo shòu cǐ dòng wù néng fēi zǒu
有虫鱼 有鸟兽 此动物 能飞走
dào liáng shū mài shǔ jì cǐ liù gǔ rén suǒ shí
稻梁菽 麦黍稷 此六谷 人所食
mǎ niú yáng jī quǎn shǐ cǐ liù chù rén suǒ sì
马牛羊 鸡犬豕 此六畜 人所饲
yuē xǐ nù yuē āi jù ài wù yù qī qíng jù
曰喜怒 曰哀惧 爱恶欲 七情俱
qīng chì huáng jí hēi bái cǐ wǔ sè mù suǒ shí
青赤黄 及黑白 此五色 目所识
suān kǔ gān jí xīn xián cǐ wǔ wèi kǒu suǒ hán
酸苦甘 及辛咸 此五味 口所含
shān jiāo xiāng jí xīng xiǔ cǐ wǔ xiù bí suǒ xiù
膻焦香 及腥朽 此五臭 鼻所嗅
páo tǔ gé mù shí jīn yǔ sī zhú nǎi bā yīn
匏土革 木石金 与丝竹 乃八音
yuē píng shǎng yuē qù rù cǐ sì shēng yí tiáo xié
曰平上 曰去入 此四声 宜调协
gāo zēng zǔ fù ér shēn shēn ér zǐ zǐ ér sūn
高曾祖 父而身 身而子 子而孙
zì zǐ sūn zhì xuán zēng nǎi jiǔ zú rén zhī lún
自子孙 至玄曾 乃九族 人之伦
fù zǐ ēn fū fù cóng xiōng zé yǒu dì zé gōng
父子恩 夫妇从 兄则友 弟则恭
zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng jūn zé jìng chén zé zhōng
长幼序 友与朋 君则敬 臣则忠
cǐ shí yì rén suǒ tóng ng shī xù wù wéi bèi
此十义 人所同 当师叙 勿违背
zhǎn qí shuāi dà xiǎo gōng zhì sī má wǔ fù zhōng
斩齐衰 大小功 至缌麻 五服终
lǐ yuè shè yù shū shù gǔ liù yì jīn bù jù
礼乐射 御书数 古六艺 今不具
wéi shū xué rén gòng zūn jì shí zì jiǎng shuō wén
惟书学 人共遵 既识字 讲说文
yǒu gǔ wén dà xiǎo zhuàn lì cǎo jì bù kě luàn
有古文 大小篆 隶草继 不可乱
ruò guǎng xué jù qí fán dàn lüè shuō néng zhī yuán
若广学 惧其繁 但略说 能知原
fán xùn méng xū jiǎng jiū xiáng xùn gǔ míng jù dòu
凡训蒙 须讲究 详训诂 明句读
wéi xué zhě bì yǒu chū xiǎo xué zhōng zhì sì shū
为学者 必有初 小学终 至四书
lún yǔ zhě èr shí piān qún dì zǐ jì shàn yán
论语者 二十篇 群弟子 记善言
mèng zǐ zhě qī piān zhǐ jiǎng dào dé shuō rén yì
孟子者 七篇止 讲道德 说仁义
zuò zhōng yōng nǎi kǒng jí zhōng bù piān yōng bù yì
作中庸 乃孔伋 中不偏 庸不易
zuò dà xué nǎi zēng zǐ zì xiū qí zhì píng zhì
作大学 乃曾子 自修齐 至平治
zhōng shū shú xiào jīng tōng rú liù jīng shǐ kě dú
中书熟 孝经通 如六经 始可读
shī shū yì lǐ chūn qiū hào liù jīng dāng jiǎng qiú
诗书易 礼春秋 号六经 当讲求
yǒu lián shān yǒu guī cáng yǒu zhōu yì sān yì xiáng
有连山 有归藏 有周易 三易详
yǒu diǎn mó yǒu xùn gào yǒu shì mìng shū zhī ào
有典谟 有训诰 有誓命 书之奥
wǒ zhōu gōng zuò zhōu lǐ zhù liù guān cún zhì tǐ
我周公 作周礼 著六官 存治体
dà xiǎo dài zhù lǐ jì shù shèng yán lǐ yuè bèi
大小戴 注礼记 述圣言 礼乐备
yǒu guó fēng yǒu yǎ sòng hào sì shī dāng fěng yǒng
有国风 有雅颂 号四诗 当讽咏
shī jì wáng chūn qiū zuò yù bāo biǎn bié shàn è
诗既亡 春秋作 寓褒贬 别善恶
sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng
三传者 有公羊 有左氏 有谷梁
ěr yǎ zhě shàn biàn yán qiú jīng xùn cǐ mò xiān
尔雅者 善辨言 求经训 此莫先
gǔ shèng zhù xiān xián zhuàn zhù shū bèi shí sān jīng
古圣著 先贤传 注疏备 十三经
zuǒ zhuàn wài yǒu guó yǔ hé qún jīng shù shí wǔ
左传外 有国语 合群经 数十五
jīng jì míng fāng dú zǐ cuō qí yào jì qí shì
经既明 方读子 撮其要 记其事
wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng
五子者 有荀扬 文中子 及老庄
jīng zǐ tōng dú zhū shǐ kǎo shì xì zhī zhōng shǐ
经子通 读诸史 考世系 知终始
zì xī nóng zhì huáng dì hào sān huáng zài shàng shì
自羲农 至黄帝 号三皇 在上世
táng yǒu yú hào èr dì xiāng yī xùn chēng shèng shì
唐有虞 号二帝 相揖逊 称盛世
xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng zhōu wén wǔ chēng sān wáng
夏有禹 商有汤 周文武 称三王
xià chuán zǐ jiā tiān xià sì bǎi zǎi qiān xià shè
夏传子 家天下 四百载 迁夏社
tāng fá xià guó hào shāng liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng
汤伐夏 国号商 六百载 至纣亡
zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ
周武王 始诛纣 八百载 最长久
zhōu gòng hé shǐ jì nián lì xuān yōu suì dōng qiān
周共和 始纪年 历宣幽 遂东迁
zhōu dào shuāi wáng gāng zhuì chěng gān gē shàng yóu shuì
周道衰 王纲坠 逞干戈 尚游说
shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó wǔ bà qiáng qī xióng chū
始春秋 终战国 五霸强 七雄出
yíng qín shì shǐ jiān bìng chuán èr shì chǔ hàn zhēng
嬴秦氏 始兼并 传二世 楚汉争
gāo zǔ xīng hàn yè jiàn zhì xiào píng wáng mǎng cuàn
高祖兴 汉业建 至孝平 王莽篡
guāng wǔ xīng wéi dōng hàn sì bǎi nián zhōng yú xiàn
光武兴 为东汉 四百年 终于献
wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng hào sān guó qì liǎng jìn
魏蜀吴 争汉鼎 号三国 迄两晋
sòng qí jì liáng chén chéng wéi nán cháo dū jīn líng
宋齐继 梁陈承 为南朝 都金陵
běi yuán wèi fēn dōng xī yǔ wén zhōu xīng gāo qí
北元魏 分东西 宇文周 兴高齐
dài zhì suí yī tǔ yǔ bù zài chuán shī tǒng xù
迨至隋 一土宇 不再传 失统绪
táng gāo zǔ qǐ yì shī chú suí luàn chuàng guó jī
唐高祖 起义师 除隋乱 创国基
èr shí chuán sān bǎi zǎi liáng miè zhī guó nǎi gǎi
二十传 三百载 梁灭之 国乃改
liáng táng jìn jí hàn zhōu chēng wǔ dài jiē yǒu yóu
梁唐晋 及汉周 称五代 皆有由
zhào sòng xīng shòu zhōu shàn shí bā chuán nán běi hùn
赵宋兴 受周禅 十八传 南北混
liáo yǔ jīn jiē chēng dì yuán miè jīn jué sòng shì
辽与金 皆称帝 元灭金 绝宋世
yú tú guǎng chāo qián dài jiǔ shí nián guó zuò fèi
舆图广 超前代 九十年 国祚废
dài chéng zǔ qiān yān jīng shí liù shì zhì chóng zhēn
迨成祖 迁燕京 十六世 至崇祯
quán yān sì kòu rú lín lǐ chuǎng chū shén qì fén
权阉肆 寇如林 李闯出 神器焚
qīng shì zǔ yīng jǐng mìng jìng sì fāng kè dà dìng
清世祖 膺景命 靖四方 克大定
yóu kāng yōng lì qián jiā mín ān fù zhì jì kuā
由康雍 历乾嘉 民安富 治绩夸
dào xián jiān biàn luàn qǐ shǐ yīng fǎ rǎo dū bǐ
道咸间 变乱起 始英法 扰都鄙
tóng guāng hòu xuān tǒng ruò chuán jiǔ dì mǎn qīng mò
同光后 宣统弱 传九帝 满清殁
gé mìng xīng fèi dì zhì lì xiàn fǎ jiàn mín guó
革命兴 废帝制 立宪法 建民国
gǔ jīn shǐ quán zài zī zǎi zhì luàn zhī xīng shuāi
古今史 全在兹 载治乱 知兴衰
shǐ suī fán dú yǒu cì shǐ jì yī hàn shū èr
史虽繁 读有次 史记一 汉书二
hòu hàn sān guó zhì sì jiān zhèng jīng cān tōng jiàn
后汉三 国志四 兼证经 参通鉴
dú shǐ zhě kǎo shí lù tōng gǔ jīn ruò qīn mù
读史者 考实录 通古今 若亲目
kǒu ér sòng xīn ér wéi zhāo yú sī xī yú sī
口而诵 心而惟 朝于斯 夕于斯
xī zhòng ní shī xiàng tuó gǔ shèng xián shàng qín xué
昔仲尼 师项橐 古圣贤 尚勤学
zhào zhōng lìng dú lǔ lùn bǐ jì shì xué qiě qín
赵中令 读鲁论 彼既仕 学且勤
pī pú biān xuē zhú jiǎn bǐ wú shū qiě zhī miǎn
披蒲编 削竹简 彼无书 且知勉
tóu xuán liáng zhuī cì gǔ bǐ bù jiào zì qín kǔ
头悬梁 锥刺股 彼不教 自勤苦
rú náng yíng rú yìng xuě jiā suī pín xué bù chuò
如囊萤 如映雪 家虽贫 学不辍
rú fù xīn rú guà jiǎo shēn suī láo yóu kǔ zhuó
如负薪 如挂角 身虽劳 犹苦卓
sū lǎo quán èr shí qī shǐ fā fèn dú shū jí
苏老泉 二十七 始发愤 读书籍
bǐ jì lǎo yóu huǐ chí ěr xiǎo shēng yí zǎo sī
彼既老 犹悔迟 尔小生 宜早思
ruò liáng hào bā shí èr duì dà tíng kuí duō shì
若梁灏 八十二 对大廷 魁多士
bǐ jì chéng zhòng chēng yì ěr xiǎo shēng yí lì zhì
彼既成 众称异 尔小生 宜立志
yíng bā suì néng yǒng shī mì qī suì néng fù qí
莹八岁 能咏诗 泌七岁 能赋棋
bǐ yǐng wù rén chēng qí ěr yòu xué dāng xiào zhī
彼颖悟 人称奇 尔幼学 当效之
cài wén jī néng biàn qín xiè dào yùn néng yǒng yín
蔡文姬 能辩琴 谢道韫 能咏吟
bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn ěr nán zǐ dāng zì jǐng
彼女子 且聪敏 尔男子 当自警
táng liú yàn fāng qī suì jǔ shén tóng zuò zhèng zì
唐刘晏 方七岁 举神童 作正字
bǐ suī yòu shēn yǐ shì yǒu wéi zhě yì ruò shì
彼虽幼 身已仕 有为者 亦若是
quǎn shǒu yè jī sī chén gǒu bù xué hé wéi rén
犬守夜 鸡司晨 苟不学 曷为人
cán tǔ sī fēng niàng mì rén bù xué bù rú wù
蚕吐丝 蜂酿蜜 人不学 不如物
yòu xí yè zhuàng zhì shēn shàng kuāng guó xià lì mín
幼习业 壮致身 上匡国 下利民
yáng míng shēng xiǎn fù mǔ guāng yú qián yù yú hòu
扬名声 显父母 光于前 裕于后
rén yí zǐ jīn mǎn yíng wǒ jiào zǐ wéi yī jīng
人遗子 金满赢 我教子 唯一经
qín yǒu gōng xì wú yì jiè zhī zāi yí miǎn lì
勤有功 戏无益 戒之哉 宜勉力