弟子规带拼音完整版可打印

弟子规 • guī

  shèng

  rén

  xùn

  shǒu

  xiào  jǐn

  xìn

 • fàn

  ài

  zhòng

  ér

  qīn

  rén

  yǒu
  xué

  wén
 • yīng


  huǎn  mìng

  xíng


  lǎn • jiào


  jìng

  tīng

  shùn

  chéng

 • dōng


  wēn

  xià


  qìng

  chén


  xǐng

  hūn


  dìng

 • chū


  gào

  fǎn


  miàn


  yǒu

  cháng  biàn

 • shì

  suī

  xiǎo


  shàn

  wéi

  gǒu

  shàn

  wéi


  dào

  kuī


 • suī

  xiǎo  cáng

  gǒu


  cáng

  qīn

  xīn

  shāng

 • qīn

  suǒ

  hào


  wèi


  qīn

  suǒ


  jǐn

  wèi


 • shēn

  yǒu

  shāng


  qīn

  yōu


  yǒu

  shāng


  qīn

  xiū

 • qīn

  ài


  xiào


  nán

  qīn

  zēng


  xiào

  fāng

  xián

 • qīn

  yǒu

  guò

  jiàn

  shǐ
  使

  gēng
  róu


  shēng

 • jiàn  yuè


  jiàn

  háo


  suí  yuàn

 • qīn

  yǒu


  yào

  xiān

  cháng

  zhòu


  shì  chuáng

 • sāng

  sān

  nián

  cháng

  bēi  chù

  biàn

  jiǔ

  ròu

  jué

 • sāng

  jìn  jìn

  chéng

  shì


  zhě


  shì

  shēng

 • xiōng

  dào

  yǒu


  dào

  gōng

  xiōng  xiào

  zài

  zhōng

 • cái


  qīng

  yuàn


  shēng

  yán


  rěn

  fèn
  忿


  mǐn

 • huò

  yǐn

  shí

  huò

  zuò

  zǒu

  zhǎng

  zhě

  xiān

  yòu

  zhě

  hòu

 • zhǎng


  rén


  dài

  jiào

  rén


  zài  dào

 • chēng

  zūn

  zhǎng  míng

  duì

  zūn

  zhǎng


  xiàn

  néng • zhǎng
  zhǎng


  yán

  tuì
  退

  gōng • xià


  chéng

  xià

  chē

  guò

  yóu

  dài

  bǎi • zhǎng

  zhě


  yòu


  zuò

  zhǎng

  zhě

  zuò

  mìng

  nǎi

  zuò

 • zūn

  zhǎng

  qián

  shēng

  yào
  wén

  què

  fēi


 • jìn  tuì
  退


  chí

  wèn


  duì

  shì • shì

  zhū  shì


  shì

  zhū

  xiōng


  shì

  xiōng

 • zhāo


  zǎo


  mián

  chí

  lǎo


  zhì  shí

 • chén


  guàn

  jiān

  shù

  kǒu

  biàn
  便

  niào

  huí

  zhé

  jìng

  shǒu

 • guàn


  zhèng

  niǔ


  jié

  jǐn

  qiè

 • zhì

  guàn


  yǒu

  dìng

  wèi


  luàn

  dùn

  zhì


  huì


 • guì

  jié


  guì

  huá

  shàng

  xún

  fèn

  xià

  chèn

  jiā

 • duì

  yǐn

  shí


  jiǎn


  shí

  shì  guò


 • nián

  fāng

  shào


  yǐn

  jiǔ

  yǐn

  jiǔ

  zuì

  zuì

  wéi

  chǒu


 • cóng

  róng


  duān

  zhèng


  shēn

  yuán

  bài

  gōng

  jìng


 • jiàn

  yáo


 • huǎn

  jiē

  lián


  yǒu

  shēng

  kuān

  zhuǎn

  wān


  chù

  léng

 • zhí
  zhí

  yíng  shì


  yǒu

  rén

 • shì


  máng

  máng

  duō

  cuò


  wèi

  nán


  qīng

  lüè

 • dòu

  nào

  chǎng

  jué


  jìn

  xié


  shì

  jué


  wèn

 • jiāng


  mén

  wèn

  shú

  cún

  jiāng

  shàng

  táng

  shēng


  yáng

 • rén

  wèn

  shuí

  duì


  míng

  fēn

  míng

 • yòng

  rén  míng

  qiú

  tǎng


  wèn


  wéi

  tōu

 • jiè

  rén  shí

  huán

  hòu

  yǒu


  jiè


  nán

 • fán

  chū

  yán

  xìn

  wéi

  xiān

  zhà


  wàng  yān

 • huà

  shuō

  duō  shǎo

  wéi


  shì


  nìng

  qiǎo

 • jiān

  qiǎo


  huì  shì

  jǐng


  qiè

  jiè

  zhī

 • jiàn

  wèi

  zhēn


  qīng

  yán

  zhī

  wèi  qīng

  chuán

 • shì

  fēi  qīng

  nuò

  gǒu

  qīng

  nuò

  jìn

  tuì
  退

  cuò

 • fán

  dào


  zhòng

  qiě

  shū


  hu


 • shuō

  cháng


  shuō

  duǎn


  guān  xián

  guǎn

 • jiàn

  rén

  shàn
  zòng


  yuǎn


  jiàn


 • jiàn

  rén

  è


  nèi

  xǐng

  yǒu


  gǎi


  jiā

  jǐng

 • wéi


  xué

  wéi

  cái
  rén

  dāng • ruò


  fu

  ruò

  yǐn

  shí  rén


  shēng


 • wén

  guò


  wén  sǔn

  yǒu

  lái


  yǒu

  què

 • wén


  kǒng

  wén

  guò

  xīn

  zhí

  liàng

  shì

  jiàn

  xiāng

  qīn


 • xīn

  fēi

  míng

  wèi

  cuò

  yǒu

  xīn

  fēi

  míng

  wèi

  è

 • guò

  néng

  gǎi

  guī  tǎng

  yǎn

  shì

  zēng • fán

  shì

  rén

  jiē


  ài

  tiān

  tóng  tóng

  zài

 • xíng

  gāo

  zhě

  míng


  gāo

  rén

  suǒ

  zhòng

  fēi

  mào

  gāo

 • cái


  zhě

  wàng  rén

  suǒ


  fēi

  yán • yǒu

  néng
  rén

  suǒ

  néng


  qīng • chǎn  jiāo

  pín


  yàn
  xīn

 • rén


  xián


  shì

  jiǎo

  rén


  ān


  huà

  rǎo

 • rén

  yǒu

  duǎn

  qiè


  jiē

  rén

  yǒu


  qiè


  shuō

 • dào

  rén

  shàn


  shì

  shàn

  rén

  zhī

  zhī  miǎn

 • yáng

  rén

  è


  shì

  è


  zhī

  shèn

  huò

  qiě

  zuò

 • shàn

  xiāng

  quàn


  jiē

  jiàn

  guò


  guī

  dào

  liǎng

  kuī

 • fán  guì

  fēn

  xiǎo  duō  shǎo

 • jiāng

  jiā

  rén

  xiān

  wèn
 • ēn


  bào

  yuàn


  wàng

  bào

  yuàn

  duǎn

  bào

  ēn

  cháng

 • dài  shēn

  guì

  duān

  suī

  guì

  duān


  ér

  kuān

 • shì


  rén

  xīn


  rán  rén

  fāng


  yán

 • tóng

  shì

  rén

  lèi  liú


  zhòng

  rén

  zhě


 • guǒ

  rén

  zhě

  rén

  duō

  wèi

  yán


  huì  mèi

 • néng

  qīn

  rén


  xiàn

  hǎo  jìn

  guò


  shǎo


 • qīn

  rén


  xiàn

  hài

  xiǎo

  rén

  jìn

  bǎi

  shì

  huài • xíng

  dàn

  xué

  wén

  cháng


  huá

  chéng


  rén

 • dàn


  xíng


  xué

  wén

  rèn


  jiàn

  mèi


  zhēn


 • shū


  yǒu

  sān

  dào

  xīn

  yǎn

  kǒu

  xìn

  jiē

  yào

 • fāng  wèi

  zhōng
 • kuān

  wéi

  xiàn

  jǐn

  yòng

  gōng

  gōng


  dào

  zhì


  tōng

 • xīn

  yǒu


  suí

  zhá


  jiù

  rén

  wèn

  qiú

  què


 • fáng

  shì

  qīng

  qiáng


  jìng


  àn

  jié


  yàn

  zhèng • piān

  xīn


  duān  jìng

  xīn

  xiān

  bìng

 • liè

  diǎn


  yǒu

  dìng

  chù


  kàn


  huán

  yuán

  chù

 • suī

  yǒu


  juǎn

  shù


  yǒu

  quē

  huài

  jiù


  zhī

 • fēi

  shèng

  shū

  bǐng


  shì


  cōng

  míng

  huài

  xīn

  zhì • bào
  shèng


  xián


  xùn

  zhì